KIDSAI THAILAND

กิจกรรมการประกวดความสามารถพิเศษ สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์  ซีซั่น 5

  รับสมัครเยาวชนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปิน ดารานักแสดง  อายุระหว่าง 13-18 ปี เข้าสู่ “ครอบครัวคิดใสฯ”  เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น  โดยสุดยอดเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบแรก จะต้องมาประกวดแข่งขันตัดสินรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 กันยายน 2562 วันเยาวชนแห่งชาติ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้มีโอกาสทำงานในวงการบันเทิง

  • ส่งเสริม กระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
  • สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชนและครอบครัว
  • ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนไทยสัมผัสและพัฒนาทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อ การพัฒนาศักยภาพ
  • สร้างสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างคนคุณภาพ
  • ส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีใจเป็นจิตอาสา จิตสาธารณะ ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
  • ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักคิดเป็น ทำเป็น และอยู่เป็น

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณธนินวัฒน์  พัฒนวีรคุณ
ประธาน
บริหารบริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

สุภัชญา ลัทธิโสภณกุล
ศิลปิน/นักร้อง

ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ( ครูปอ )
ประธาน
โครงการ คิดใส ไทยแลนด์

คุณพศิน เรืองวุฒิ
นักแสดง

คุณบัณฑิต  ทองดี 
ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
นักดนตรี

NEWS & UPDATE

•Live เปิดโครงการประกวดความสามารถพิเศษ สุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์  ซีซั่น 5

จากใจ คิดใส ไอดอล

ฑูตคิดใสที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมเหมาะสมทั้งกาย วาจา ใจ ช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้นำมาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตัวให้เป็นเยาวชนคิดใสที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไป

VIDEO HIGHLIGHT

Kidsai Thailand Season 4