NEWS

เปิดวาร์ปความยิ่งใหญ่! คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

เปิดวาร์ปความยิ่งใหญ่! คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

เปิดวาร์ปความยิ่งใหญ่! คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6

     คิดใสไทยแลนด์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ผ่านการประกวดแข่งขันสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

     ซึ่งในปีนี้ 2564 มูลนิธิปัญญาวุฒิ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ผนึกกำลังผลักดันให้โครงการ”คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น ๖” เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทย ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รณรงค์ให้เยาวชนไทยได้คิดดี ทำดีทั้งกาย วาจา ใจ ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้รู้จัก รักสามัคคี ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้เยาวชนไทยตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ให้ห่างไกลการพนันทุกรูปแบบ เป็นเยาวชนต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ผ่านการพัฒนาทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป

      เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น 6 มีรายละเอียดดังนี้
-อายุ ระหว่าง 13-18 ปี
-มีความสามารถพิเศษ อาทิ การแสดง ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี ฯลฯ
-แสดงพลังรณรงค์เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน

     พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริง และก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ ชิงรางวัล โล่เกียรติคุณ สายสะพาย และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท! และที่พิเศษยิ่งไปกว่านั้น ผู้ชนะจะได้เซ็นสัญญากับค่าย 360 V Academy อีกด้วย

พัฒนาเยาวชนไทย ห่างไกลการพนัน สร้างคนคุณภาพ สู่โลกอนาคต