idol

ซาร่า เล็กจ์

การที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ย่อมทำให้ชีวิตเราดีตามไปด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักในการให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราทุกคน

-ซาร่า เล็กจ์-
นักแสดง